Про надання послуг в рамках тренувань та онлайн-тренувань Йога-клуба Йожики.

Це офіційна публічна пропозиція Фізичної особи-підприємця ФОП Брославської Ольги Вікторівни (далі – "Виконавець") укласти договір (далі – "Договір") на вказаних нижче умовах.

Пропозиція до підписання договору адресована необмеженому колу осіб (далі – "Замовник"). Відносини сторін регулюються цим договором і положеннями законодавства України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги у вигляді тренувань в клубі та онлайн-тренувань, а Виконавець зобов'язаний оплатити зазначені послуги. Вся інформація щодо онлайн-тренувань: розклад, вартість, викладачі інша інформація розміщується на сайті yogiki.pro . Про що замовник повинен ознайомитися заздалегідь.

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

2.1. Надання тексту даної оферти Замовникові, так само як і розміщення тексту оферти на сайті yogiki.pro є пропозицією Виконавця укласти цей договір на вказаних умовах.

2.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою особою, що має зацікавленість в отриманні послуг, які надаються Виконавцем.

2.3. Договір вважається укладеним між Виконавцем і Замовником (оферта вважається акцептованою) після оплати послуг.

Замовник погоджується з тим, що Виконавець розглядає факт оплати послуг і користування послугами як акцепт оферти.

2.4. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник повністю приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без виключень).

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Опис і перелік послуг, що надаються, розклад тренувань, їх вартість, тренер, а також інші умови опубліковані на сайті yogiki.pro

3.2. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення тренувань в режимі онлайн-занять (групових або індивідуальних) та в режимі тренування безпосередньо в залі (групових або індивідуальних).

3.3. Час проведення тренуань Замовник дивиться на сайті yogiki.pro/rasp.html в розкладі.

4. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ

4.1. Виконавець гарантує Замовникові безумовне повернення грошових коштів в разі отримання запиту на повернення до початку тренувань.

4.2. Для оформлення повернення, Замовник повинен зв'язатися із службою підтримки Виконавця за телефоном або email, вказаним на сайті та ініціювати повернення грошових коштів. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавцю: ПІБ, номер телефону і електронну адресу, вказані при оформленні замовлення; назва Послуги; дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію.

4.3. У разі якщо Замовник надав Виконавцю всі необхідні дані, Виконавець повертає грошові кошти протягом одного місяця за дати оформлення повернення.

5. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Сторони домовились, що послуги вважаються наданими належним чином у момент їх використання Замовником – безпосередньо у момент закінчення проведення кожної тренувальної сесії (незалежно від того, прийняв Замовник в них участь чи ні).

5.2. Підписання Замовником Акту здачі-приймання наданих послуг для підтвердження факту надання послуг не потрібне.

5.3. Строк для пред'явлення претензій щодо якості і обсягу наданих послуг – три (3) календарні дні, з моменту їх надання. Якщо Замовник не заявив обґрунтованих претензій, послуги вважаються прийнятими Замовником належним чином за якістю і обсягом, шляхом вираження мовчазної згоди. Претензії заявлені Замовником з порушенням зазначеного строку не розглядаються.

6. СПОСІБ ОПЛАТИ

6.1. Розрахунки за онлайн тренування проводяться в безготівковій формі в національній валюті через систему LiqPay, з якою працює студія (детальніше за посиланням yogiki.pro). Тренування в студії оплачуються безготівково, через системи, які використовує студія або готівкою в національній валюті в адміністрації студії.

6.2. Укладання Договору є підтвердженням від Клієнта, що він ознайомився з правилами та умовами системи LiqPay:  .

6.3. Під час оплати може бути стягнута комісія, відповідно до тарифів, що передбачені системою LiqPay. Оплата Послуг повинна здійснюватися шляхом оплати Пропозиції.

7. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОСЛУГ

7.1. Вартість послуг публікується на сайті за адресою yogiki.pro або фіксується у виставленому рахунку на оплату (або електронному інвойсі).

7.2. Вартість послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково.

7.3. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець інформує Замовника про надходження платежу у разі необхідності.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.1. Замовник має право особисто прийняти участь в онлайн-тренуваннях.

8.2. Замовник зобов'язаний не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, а також не використовувати матеріали, які надаються в межах тренувань для яких небудь комерційних цілей, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам.

8.3. Замовник має право в будь-який час отримати інформацію про здійсненні платежі і стан взаєморозрахунків.

8.4. Укладанням Договору на умовах даної Оферти Замовник надає Виконавцеві право:

а) збирати, зберігати і обробляти, та знищувати персональні дані Замовника;
б) відправляти Замовникові повідомлення, відправляти еmail і SMS;
в) інформувати Замовника про нові продукти, послуги і сервіси, що надаються Виконавцем;
г) відправляти повідомлення рекламного і інформаційного характеру, у тому числі про товари і послуги, що надаються партнерами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).


9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

9.1. Виконавець зобов'язаний надавати послуги на умовах даної Оферти.

9.2. Виконавець самостійно визначає програму та порядок проведення онлайн-тренувань та тренувань безпосередньо в залі йога-студії, їх зміст і публікує інформацію на сайті yogiki.pro

9.3. Виконавець має право припинити доступ до інформаційних матеріалів і сервісів або відмовити Замовникові в участі в онлайн-тренуваннях та тренуваннях безпосередньо в студії у разі порушення Замовником умов даної Оферти, та у випадку, якщо Замовник приховав відомості про стан свого здоров'я.

9.4. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщені на сайті.

9.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови тренувань у будь-який момент і на свій розсуд. В разі внесення змін до умов участі, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов участі на сайті (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) і вважається прийнятим Замовником з моменту першої оплати послуг, здійсненої після зміни умов. У будь-якому випадку, передплачений обсяг послуг не може бути змінений в меншу сторону.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. У випадку порушення зобов'язань, надання недостовірної інформації, при укладанні або в процесі виконання договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

10.2. Виконавець несе відповідальність за:

✓ порушення Умов і порядку надання послуг; порушення термінів надання послуг;
✓ надання Послуг неналежної якості.

10.3. Виконавець не несе відповідальність за:

✓ неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв'язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві;
✓ порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник для отримання послуг;
✓ втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;
✓ які-небудь збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

10.4. Замовник несе відповідальність за:

✓ використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг;
✓ використання матеріалів, які розміщені на сайті або, які надаються в процесі надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам;
✓ порушення умов використання послуг;
✓ порушення умов платежу;
✓ втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.

10.5 Обмеження відповідальності Виконавця:

✓ сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги неналежної якості або наданою з порушенням термінів;
✓ в разі порушення Виконавцем термінів надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов'язань.

10.6. У випадку передачі Замовником матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих в процесі тренувань матеріалів в комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність:

✓ Замовник може бути усунений від участі, а договір може бути розірваний Виконавцем в однобічному порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням);
✓ Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням;
✓ Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену законодавством України.

10.7 У випадку виявлення Виконавцем фактів використання Замовником техніки, методики і прийомів тренувань Виконавця (які стали відомі Замовникові в процесі отримання послуг з договору) з метою ведення подібної діяльності у сфері тренувань, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф в двадцяти кратному розмірі від вартості придбаних Послуг, за кожен випадок порушення.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1 Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов'язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою і чинним законодавством.

12. СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

12.1 Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

13. ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

13.1. Матеріали, а також техніки, методики і прийоми, які стали відомі Замовнику в межах курсу тренувань "Йога-клуб Йожики", є об'єктами інтелектуальної власності. Всі права на інформаційні матеріали, що надаються, в цілому та на окремі його елементи належать Виконавцю.

14. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

14.1. Сторони визнають юридичну силу документів, що складені в електронній формі (заявок, Актів, повідомлень, рахунків, угод, листів і ін.), направляються електронною поштою на вказані в договорі реквізити.

14.2. Сторони прийшли до згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Оферта набуває чинності з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

15.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації оферти в новій редакції оферти на сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.

15.3. Якщо яка-небудь з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, таким, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містилися в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне недійсності Оферти в цілому.

15.4. Укладенням Договору на умовах даної Оферти Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на здійснення, у тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання інформаційних послуг і їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації.

15.5. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особами, залученими Виконавцем до надання послуг по договору, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних.

15.6. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов'язань, а також інших відомостей протягом терміну, передбаченого законодавством.

16. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ (ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ)

ФОП Брославська Ольга Вікторівна 

65123 м. Одеса, Суворовський район, вул. Володимира Висоцького, буд 3, кВ. 67 

+380955016847

+380668253705

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Вверх

НАЖМИ И ЗАПИШИСЬ НА ЗАНЯТИЕ

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…